Mohair scarf

€ 308.00

Yak socks

€ 98.00

Yak beanie

€ 126.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak gloves

€ 92.00

Yak scarf

€ 232.00

Eco cashmere beanie

€ 129.00

Eco cashmere balaclava

€ 179.00

Yak beanie

€ 129.00

Yak gloves

€ 70.00

Yak gloves

€ 70.00

Yak gloves

€ 70.00

Yak gloves

€ 70.00

Yak gloves

€ 70.00

Yak neck

€ 70.00

Yak neck

€ 70.00

Yak neck

€ 70.00

Yak neck

€ 70.00

Yak neck

€ 70.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00

Yak beanie

€ 118.00